Valéry Oude Groen – van Rijswijk

Sinds 2021 maak ik voor de fractie VLAM deel uit van de Universiteitsraad. De afgelopen jaren heb ik ervaren dat de raad in actief en constructief overleg met het college van bestuur veel weet te bereiken. Maar soms vergt dat een lange adem.

Wetenschappelijk – ondersteunend personeel

In september 2022 heb ik na vijf jaren docentschap/management binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen, de overstap gemaakt naar de Universitaire Bestuursdienst.

Ik geef leiding aan Team Student Development. Wij staan voor het ondersteunen van studenten via extra curriculair aanbod op het vlak van studentenwelzijn, carrière-oriëntatie en academische vaardigheden.

We hebben veel contact met de begeleidingsketen om samen met studieadviseurs, tutoren, tutorcoördinatoren en docenten actuele ontwikkelingen in de studentontwikkeling af te stemmen.

Studentenwelzijn

Er is veel aandacht is voor het welzijn en de ontwikkelingsmogelijkheden van studenten. Het is goed als UU actief te sturen op het versterken van het welzijn van onze studenten, vooral vanuit een oplossingsgerichte instelling en houding. We moeten het bespreken van problemen over mentaal welzijn bevorderen en normaliseren, bij en via de studenten zelf maar zeker ook via docenten en begeleiders.

Maar er zijn ook externe factoren die inwerken op het studentenwelzijn die onze mogelijkheden beperken, denk aan ontwikkelingen ten aanzien van sociale media, het klimaat, de geopolitieke verhoudingen, middelengebruik of prestatiedruk in het primair en voortgezet onderwijs. De coronajaren hebben op meerdere cohorten studenten een enorme impact gehad.

Groeiende studentenaantallen

Een ander belangrijk thema dat samenhangt met studentenwelzijn is de verwachte groei van onze studentenaantallen. Kunnen we groeien zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van ons onderwijs, aan de (onderwijs)huisvesting en het welbevinden van onze studenten? De komende jaren moeten we met het bestuur intensief nadenken over de vraag hoeveel we willen groeien en hoe wij daar zelf sturing aan kunnen geven.

Gemeenschapsvorming, veiligheid en waardering

Na jaren van online onderwijs en werken keren we meer en meer terug naar de campus. Voor mij is het hierbij bijzonder belangrijk om het belang van een hechte gemeenschapsvorming (community building) aandacht te geven.

Ik sta voor een inclusieve universiteit waar studenten én medewerkers een veilig en uitdagend werk- en leerklimaat vinden, en we doorlopend oog hebben voor werk- en prestatiedruk.

We moeten verder werken aan de vernieuwende wijze van Erkennen & Waarderen voor medewerkers. De eerste stappen daarin zijn gezet, maar de grootste slag moet nog gemaakt worden, het slechten van het onderscheid WP/OBP.

Met het omarmen van het programma Erkennen & Waarderen zal de universiteit meer dan ooit ‘goed werkgeverschap’ moeten laten zien. Het uitgangspunt van VLAM daarbij is: structureel werk vraagt om een structureel contract. Met de extra middelen die de laatste tijd beschikbaar zijn gekomen moet dat mogelijk zijn en moet er ruimte gemaakt worden voor perspectiefvolle carrières voor onder andere (jonge) docenten.

Ga stemmen!

De komende tijd wordt er een versterkingsprogramma ingezet om medezeggenschap binnen onze universiteit zeer gericht en actief te faciliteren en te promoten. Dat is hard nodig gezien de steeds lagere opkomstpercentages bij de universitaire verkiezingen

De universiteitsraad heeft een belangrijke rol in het mede bepalen van het beleid en de beslissingen van de universiteit ten aanzien van de begroting, het onderwijsbeleid, de huisvesting en het personeelsbeleid, duurzaamheid, EDI etc.

Als er weinig mensen stemmen bij medezeggenschapsverkiezingen, kan dat betekenen dat de raad niet representatief (genoeg) is. Hierdoor kan het gebeuren dat er beslissingen worden genomen die niet aansluiten bij de wensen van de achterban. Stem dus vooral wél!