Uitgangspunten

Binnen de fractie bekijken we vraagstukken altijd vanuit diverse perspectieven. De leden van VLAM komen uit verschillende faculteiten en diensten, waardoor we tegengestelde belangen en opvattingen (bijvoorbeeld tussen onderwijs en onderzoek, tussen jonge tijdelijke docenten en ervaren UHD’s, tussen alpha- en gamma-studies, en tussen ondersteuning en onderwijs/onderzoek) als vanzelfsprekend meewegen in onze standpunt.

VLAM kent enkele leidende uitgangspunten:

 • Minder werkdruk: oorzaak én gevolg
  Het is belangrijk om te kijken naar zowel de oorzaken van werkdruk als naar mogelijke oplossingen. In alle lagen van de organisatie wordt werkdruk ervaren, en de oplossing is niet simpelweg meer mensen aannemen. Het credo dat voorkomen beter is dan genezen gaat hierbij zeker op.
 • Minder bureaucratie: zorgvuldig én werkbaar
  Zorgvuldigheid is belangrijk, maar tegenstrijdige en overbodige regeling kan werkdruk en frustratie in de hand werken. Het is daarom goed om kritisch te kijken en te blijven ten aanzien van bureaucratische processen.
 • Goed bestuur: sober én doelmatig
  Het is goed om steeds aandacht te houden voor een evenwicht tussen soberheid en doelmatigheid. Een te sobere inrichting werkt averechts, een weinig sobere wekt wrevel.
 • Goed werkgeverschap: structurele én flexibele posities
  De UU kent vele soorten werknemers, een goede werkgever zorgt voor een daarop afgestemd beleid. Vaste aanstellingen zijn nodig, omdat structurele vraagstukken om een structurele oplossingen vragen en continuïteit belangrijk is. Maar flexibiliteit blijft noodzakelijk en wenselijk, om in te kunnen spelen op veranderingen binnen en buiten de organisatie.
 • Veilige werkplek: diversiteit én inclusie
  Een veilige werkplek is er een waar iedereen zich thuisvoelt. Diversiteit kent vele vormen: het kan gaan om gender, cultuur en nationaliteit, maar ook om leeftijd, ambities en capaciteiten. Inclusiviteit gaat over toegankelijkheid, zowel in letterlijke zin (van gebouwen) als in figuurlijke zin (van o.a. de breedte aan opvattingen).
 • Open gesprekspartner: dialoog én het eerlijke verhaal
  We gaan graag het gesprek aan, waarbij de meerdere kanten van een vraagstuk aandacht moeten krijgen. Daarbij is het belangrijk om open te staan voor de opvattingen van de andere gesprekspartners, en soms agree to disagree.
 • Balans in de middelen: geld voor onderwijs én onderzoek én ondersteuning
  In de verdeling van de financiële middelen moet een goede balans zijn tussen de verschillende belangen. Goed onderwijs is gebaat bij goed onderzoek, en vice versa. Dat geldt ook voor de ondersteuning; deze primaire processen kunnen niet zonder goede ondersteuning.