Acties

In de 15 jaar die VLAM inmiddels bestaat zijn er tal van onderwerpen waar we direct en/of indirect invloed op hebben kunnen uitoefenen. Of het nu gaat om onderwerpen op de langere termijn (bijvoorbeeld het Strategisch Huisvestingspan), of over zaken waar we als medewerkers in ons dagelijkse werk tegenaan lopen (2FA/ Tweefactorenauthentificatie); we trachten steeds kritisch én constructief mee te denken vanuit de overtuiging dat universitair bestuur en medezeggenschap vanuit een dialoog tot de beste oplossingen kunnen komen. Soms zijn we het daar als VLAM-leden unaniem over eens, en soms kunnen we juist de tegengestelde belangen goed onder woorden brengen.

Dit heeft in de afgelopen jaren onder andere geleid tot de volgende concrete acties/resultaten, waarbij we soms alleen en soms ook samen met andere fracties uit de U-Raad optrekken:

  • Actieve deelname aan lokale en landelijke initiatieven (waaronder die van WOinActie) om aandacht te vragen voor de problemen in het hoger onderwijs. Dit leidde onder andere tot dit recente opiniestuk van Joop Schippers en Annemieke Hoogenboom in DUB.
  • Actieve inbreng in het debat over het nieuwe Strategische Plan van de UU (2021-2025), inclusief een opiniestuk van o.a. Toine Minnaert in DUB en kritische vragen over de prominente rol van de strategische thema’s voor toekomstige (beleids)keuzes.
  • Aandacht voor de kwestbare positie van jonge docenten met tijdelijke aanstellingen, maar ook voor de loopbaanmogelijkheden van oudere medewerkers. Dit was een onderwerp van een door VLAM opgezette bijeenkomst tijdens de recente Week van de Medezeggenschap,
  • Start van een eigen onderzoek van Gert Folkers naar het onderwijsverdeelmodel en studiepuntfinanciering en de (on)houdbaarheid van de huidige modellen. Dit vormt een goede input voor het gesprek over dit belangrijke thema in het aankomende raadsjaar (2021-2022)
  • Aandacht voor de vele vormen van diversiteit (waaronder cultuur, gender en leeftijd) en opvattingen ten aanzien van een genderquotum, en een opiniestuk van o.a. Toine Minnaert over een actieplan tegen racisme.