Gert Folkers

Ik ben universitair docent Scheikunde, en sinds 2009 betrokken bij de medezeggenschap. Mijn specialisaties daarin zijn financiën en huisvesting. Deze dossiers zijn berucht zijn om hun complexiteit, maar het fundament onder de instelling.

De universiteit Utrecht heeft een begroting van ruim een miljard, meer dan een middelgrote stad!

Geld voor onderwijs en onderzoek

De laatste paar jaar heeft de universiteit meer geld ontvangen dan uitgegeven. Ik vind dat het bestuur meer moet doen ervoor om te zorgen dat het geld dat bedoeld is voor onderwijs en onderzoek daarvoor ook daadwerkelijk worden ingezet.

Dat is mijn uitgangspunt, telkens als wij als universiteitsraad wat te zeggen hebben over de financiële kaders, als we gevraagd worden in te stemmen met de begroting, of een oordeel mogen geven over de financiële verantwoording.

En waar nodig ageer ik tegen de voorstellen, en breng alternatieven in.

Een van die alternatieven is een aanpassing van het centrale financiële verdeelmodel. De huidige verdeelsleutel garandeert niet voor alle afdelingen voldoende middelen voor onderwijs en onderzoek.

We moeten ook een scherp oog houden op het aanwenden van additionele middelen om een helder carrièreperspectief voor jonge medewerkers in onderwijs en onderzoek te bewerkstelligen

Speelruimte College van Bestuur

Het college van bestuur heeft binnen de totale begroting enkele tientallen miljoenen om de eigen beleidsvisie mee te kunnen uitwerken, de ‘beleidsmiddelen’. Daarmee zijn bijvoorbeeld de Strategische Thema’s in het leven geroepen.

Juist omdat het om centraal beleid gaat vind ik dat we als universiteitsraad instemmingsrecht zouden moeten krijgen op de verdeling van die beleidsmiddelen.

Duurzame huisvesting

De universiteit gaat de komende jaren heel veel bouwen en verbouwen. Ik vind dat die projecten functioneel en duurzaam moeten zijn.

Medewerkers moeten kunnen meebeslissen over de plannen.

We moeten ook gericht investeren in duurzame energie om in 2030 CO2 neutraal te kunnen zijn.